กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  2/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา  08.30 น.

ประชุมโดยการส่งสัญญาณทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)
ระหว่าง ห้องประชุม Meeting 4 ชั้น 2
อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุม B 313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

การบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  4/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา  09.00 น.

ประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และสถานที่ทำงานหรือที่เหมาะสมในการประชุมของกรรมการ

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่  10/2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น

ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-------------------------------------------------------------------------------------


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ค่าใช้จ่ายในการประชุม  รายการ ค่าเบี้ยประชุม

ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 512px Save font awesome.svg
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
512px Save font awesome.svg
 

คู่มือการสร้างลิงค์เชื่อมโยงวาระประชุม

โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

 

ภาพห้องประชุม


ห้องประชุม 1


ห้องประชุม 2


ห้องประชุม 3


ห้องประชุม 4


ห้องประชุม 5

 คู่มือการใช้ห้องประชุม


ค้นหาเอกสาร

ประชุมกฎหมายและธรรมาภิบาล

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690005

      

      

      

      

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตารางปฏิบัติงาน