กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะ/หน่วยงาน 

......................................

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


  การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่5/2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เวลา  08.30 น.

ประชุมโดยการส่งสัญญาณทางไกล

ผ่านจอภาพ (Video Conference)

ระหว่าง ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น 4 อาคารการอุดมศึกษา 1 (สกอ.เดิม)

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 

และห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  9/2565

วันที่  10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์  

 

 

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่  4/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565

เวลา 13.30 น

ณ  ห้องประชุม  1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกดูเอกสาร


 


ค่าใช้จ่ายในการประชุม  รายการ ค่าเบี้ยประชุม

ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 512px Save font awesome.svg
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
512px Save font awesome.svg
 

คู่มือการสร้างลิงค์เชื่อมโยงวาระประชุม

โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

 

ภาพห้องประชุม


ห้องประชุม 1


ห้องประชุม 2


ห้องประชุม 3


ห้องประชุม 4


ห้องประชุม 5

 คู่มือการใช้ห้องประชุม


ค้นหาเอกสาร

ประชุมกฎหมายและธรรมาภิบาล

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 899204

      

      

      

      

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตารางปฏิบัติงาน