กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download เอกสาร


การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566)

ส่งที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

1.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะอธิการบดีDownload เอกสาร


ประเด็นคำถามหลักในการสัมภาษณ์ประกอบการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

1.(กลุ่มผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร/กรรมการสภาฯผู้แทนอาจารย์/กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ) Download เอกสาร

2.(กลุ่มนิสิต) Download เอกสาร


เอกสารแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566

 1.แจ้งหลักเกฑณ์การประเมินผลการบริหารงานคณบดี-ปี-2566 Download เอกสาร

 2.แบบฟอร์มรายงานการบริหารงานคณบดี ปีงบประมาณ 2566 Download เอกสาร 

 


 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 29 กันยายน  2566

เวลา  08.30 น.

ประชุมโดยการส่งสัญญาณทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)ระหว่าง ประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารการอุดมศึกษา 1(สกอ.เดิม)อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขต พญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

แจ้งข่าวคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ จึงขอเลื่อน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  17/2566

จาก วันที่ 22 กันยายน 2566

เป็น วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่  4/2566

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

เวลา 13.00 น.

ณ  ห้องประชุม  6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกดูเอกสาร


 


ค่าใช้จ่ายในการประชุม  รายการ ค่าเบี้ยประชุม

ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 512px Save font awesome.svg
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
512px Save font awesome.svg
 

คู่มือการสร้างลิงค์เชื่อมโยงวาระประชุม

โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

 

ภาพห้องประชุม


ห้องประชุม 1


ห้องประชุม 2


ห้องประชุม 3


ห้องประชุม 4


ห้องประชุม 5

 คู่มือการใช้ห้องประชุม


ค้นหาเอกสาร

ประชุมกฎหมายและธรรมาภิบาล

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1146102

      

      

      

      

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตารางปฏิบัติงาน