จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มิถุนายน 2566
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะอนุกรรม
[R1]ประชุมสำนั
[R3]ประเมินค่า
2
[R1]โครงการพัฒ
[R2]กรรมการกลั
[R2]กรรมการกลั
[R1]โครงการพัฒ
3
4
5
6
[R1]พิจารณาจำน
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบวินัย
7
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมติดต
8
[R2]ประเมินค่า
[R3]สอบสวนวินั
9
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ต้อนรับคณะ
10
11
12
[R1]คณะกรรมการ
[R3]สอบหาข้อเท
[R4]สอบหาข้อเท
13
[R2]ประชุมคณะอ
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R3]คณะกรรมการ
14
[R1]ประชุมอธิก
[R1]การประชุมค
15
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมการส
16
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบสวนความ
17
18
19
[R1]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมกลั่
[R2]ประชุมกลั่
[R3]ประชุมกลั่
20
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
21
[R1]ประชุมกลั่
[R1]ประชุมกลั่
[R3]ประชุมกลั่
[R3]ประชุมกลั่
22
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]จัดพิธีบัน
[R2]ประชุมกลั่
23
24
25
26
[R1]ประชุมติดต
[R2]คณะกรรมการ
27
[R1]ประชุมคณะก
28
29
30
[R1] ประชุมสภา
[R2] ประชุมสภา
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1