จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
ตุลาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R1]มอบงานคณะก
[R2]คณะกรรมการ
[R2]คัดเลือกผู
[R3]คัดเลือกผู
2
[R3]คณะกรรมการ
[R2]หารือความร
[R2]หารือร่างร
[R3]จัดสรรงบปร
3
4
5
[R2]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ต้อนรับคณะ
[R5]สอบหาข้อเท
6
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมกองป
[R4]ประชุมทีมเ
7
[R2]ประชุมอธิก
[R3]คณะอนุกรรม
[R1]ประชุมคณะก
[R5]คณะกรรมการ
8
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมหารื
[R2]ประชุมคณะก
9
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R5]สอบหาข้อเท
[R1]ประชุมบุคล
10
11
12
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
13
14
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
15
[R2]ประชุมอธิก
[R3]ประชุมอนุก
[R5]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
16
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
17
18
19
[R4]สอบสวนทางว
[R2]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
20
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R4]สอบละเมิด
21
[R2]พิจารณา bussines
22
23
24
25
26
[R2]ประชุมที่ป
[R3]ประชุมที่ป
[R3]ประชุมที่ป
[R1]ประชุมคณะก
27
[R1]ประชุมคณะก
28
[R2]ทดสอบไอที
[R1]ทดสอบไอที
[R1]ทดสอบไอที
[R2]ทดสอบไอที
29
[R1]ทดสอบไอที
[R1]ทดสอบไอที
[R2]ทดสอบไอที
[R2]ทดสอบไอที
30
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
31
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1