จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
สิงหาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
[R3]สอบหาข้อเท
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
4
[R1]ประชุมคณะก
[R2]1.สรรหาผู้อ
[R4]สอบสวนวินั
[R1]ติดตามงานจ
5
[R4]สอบข้อเท็จ
[R5]สอบสวนวินั
[R2]คณะกรรมการ
[R1]การดำเนินง
6
[R4]สอบละเมิด
[R2]ประชุมคณะก
[R4]คณะกรรมการ
[R5]ประชุมกลุ่
7
[R2]คณะกรรมการ
[R2]สอบหาข้อเท
[R3]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมจัดท
8
9
10
[R1]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมพิจา
[R3]สอบสวนวินั
11
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]ประชุมคณะก
[R3]คณะอนุกรรม
[R2]ประชุมพิจา
12
[R3]คณะอนุกรรม
13
[R3]สอบละเมิด
[R2]สรรหาผู้อำ
[R2]ประชุมหารื
[R5]สอบสวนวินั
14
[R1]โครงการฝึก
[R2]คณะกรรมการ
[R2]สรรหาคณบดี
[R1]นำเสนอศูนย
15
[R1]ปอมท.
[R1]ปอมท.
16
[R1]ปอมท.
17
[R2]การบริหารจ
[R1]KM ผู้ปฏิบัต
[R3]พิจารณาประ
[R4]สอบสวนวินั
18
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R4]สอบข้อเท็จ
19
[R2]ประชุมอธิก
20
[R2]การต่อเวลา
21
22
23
24
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมแผนย
25
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]กองทุนพัฒน
26
[R2]ประชุมอธิก
[R2]ทดสอบไอที
[R1]ทดสอบไอที
27
[R1]KMผู้ปฏิบัต
[R1]KMผู้ปฏิบัต
[R2]KMผู้ปฏิบัต
[R2]KMผู้ปฏิบัต
28
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
29
30
31
[R2]กองทุนพัฒน
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1