จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มกราคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
[R3]ติดตามงานก
[R3]ติดตามงานก
3
[R1]พิธีส่งมอบ
[R3]สอบสวนวินั
[R3]คณะอนุกรรม
[R1]แถลงข่าวกิ
4
[R1]พิจารณาคัด
5
[R1]พิจารณาคัด
6
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมหารื
[R2]หารือโครงก
7
[R2]พิจารณาเพิ
[R3]สอบสวนวินั
[R2]กองทุนส่งเ
[R1]กำกับ ดูแล
8
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R4]การสอบสวนว
9
[R2]กรรมการบริ
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
[R1]ประชุมเดิน
10
[R2]คณะกรรมการ
[R1]พิจารณากลั
11
12
13
[R3]สอบละเมิด
[R2]สรรหาคณบดี
[R2]สรรหาผู้อำ
[R3]สอบสวนวินั
14
[R1]ประชุมชี้แ
[R2]ติดตามงานก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]รับรองอาคั
15
[R3]ประชุมคณะก
[R2]รายวิชาดิจ
[R2]สรรหาคณบดี
[R1]ประชุมอธิก
16
[R1]ประชุมชี้แ
[R3]สอบละเมิด
[R3]ประชุมตัวบ
17
[R3]สอบสวนวินั
[R3]สอบวินัย
[R5]สอบสวนวินั
18
19
20
[R3]ประชุมกลุ่
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ตรวจรับงาน
[R3]ประคณะกรรม
21
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R2]แถลงข่าวเป
[R3]สอบละเมิด
22
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
[R5]สอบละเมิด
[R2]กรรมการบริ
23
[R2]ประชุม คณะ
[R3]สอบละเมิด
[R1]ประชุมศิลป
24
[R2]ประชุมบุคล
25
26
27
[R2]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมเพื่
[R5]สอบข้อเท็จ
28
[R2]1.คณะกรรมกา
[R1]ประชุมเจรจ
[R3]สอบละเมิด
[R4]สอบข้อเท็จ
29
[R2]สรรหาคณบดี
[R2]สอบสวนวินั
[R3]รับ-ส่งงาน
[R1]กำกับ ดูแล
30
[R1]ตรวจรับงาน
31
[R3]คณะอนุกรรม
[R2]งานวิทยุแล
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1