จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
ตุลาคม 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R3]คณะกรรมการ
[R4]สอบข้อเท็จ
[R2]สอบข้อเท็จ
2
[R2]ประเมินสถา
[R5]ประเมินผลก
[R2]อธิการบดีพ
[R1]ติดตามความ
3
[R1]ประเมินสถา
[R1]ประเมินสถา
[R2]ประเมินสถา
[R2]ประเมินสถา
4
[R1]ประเมินสถา
[R1]ประเมินสถา
[R2]ประเมินสถา
[R2]ประเมินสถา
5
6
7
[R2]ประชุมคณะก
[R2]กรรมการบริ
[R1]คณะกรรมการ
[R3] ความตกลงร
8
[R1]ก.บ.ม.
[R2]พิธีลงนามก
9
[R2]ประชุมอธิก
[R3]สอบข้อเท็จ
[R1]รับมอบรางว
[R2]ประชุมคณะก
10
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ติดตามงานก
11
[R2]คณะกรรมการ
12
13
14
15
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบข้อเท็จ
16
[R3]ประชุมคณะก
[R2]วาระพิเศษต
17
18
[R2]ประชุมคณะก
[R1]พิธีลงนามบ
[R3]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมสอบข
19
20
21
[R2]ประชุมคณะก
[R3] ประชุมคณะ
[R2]พิจารณาเลื
22
[R1]ก.บ.ม.
[R3]สอบข้อเท็จ
[R2]คณะกรรมการ
[R5]ประชุมคณะก
23
24
[R2]ประชุมอธิก
[R3]ประคณะกรรม
25
[R1]ประชุมสภาม
26
27
28
[R1]ประเมินการ
[R2]ประเมินการ
[R2]ประเมินการ
[R3]คณะกรรมการ
29
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R2]คณะกรรมการ
30
[R1]ประชุมบุคล
[R1]ประชุมกองป
31
[R2]ประชุมยกร่
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1