จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กันยายน 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
[R3]สอบสวนวินั
[R2]วิพากษ์ SAR ร
[R3]วิพากษ์ SAR ส
[R5]เตรียมคำให
3
[R1]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R2]กำกับ ดูแล
4
[R2]คณะกรรมการ
[R3]ประชุมคณะก
[R3]พิจารณาผลง
[R5]ประชุมวารส
5
[R3]ประชุมคณะก
[R2]หารือค่าสอ
[R2]ประชุมกรรม
6
[R2]คณะกรรมการ
[R5]โครงการพัฒ
[R5]โครงการพัฒ
[R3]ประชุมคณะก
7
8
9
[R1]ประชุมพนัก
[R1]ประชุมพนัก
[R2]วิพากษ์ SAR ส
[R2]กองทุนพัฒน
10
[R1]ก.บ.ม.
[R1]การจัดงานเ
[R2]ประชุมกลุ่
11
[R2]ประเมินผลส
[R1]คณะอนุกรรม
[R2]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
12
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
13
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]รับฟังข้อก
[R1]รับฟังข้อก
14
15
16
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประเมินผลส
[R1] โครงการเพ
[R3]ประชุมคณะก
17
[R1]ประชุมคณะก
[R2]การต่อเวลา
[R3]ประชุมคณะก
[R4]ประชุมผู้บ
18
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]แนวทางการร
[R3]สอบหาข้อเท
19
[R2]คณะกรรมการ
[R1]คณะกรรมการ
[R3]สอบหาข้อเท
20
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
[R2]การเตรียมค
[R5]ประชุมพิจา
21
22
23
[R2]คณะกรรมกาป
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
[R1]เรื่องที่ป
24
[R1]ก.บ.ม.
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
[R1]เรื่องที่ป
25
[R2]ประชุมอธิก
[R2]ประชุมบุคล
[R3]พิจารณาประ
[R1]ประชุมพิจา
26
[R2]ประชุมคณะก
[R5]ตรวจสอบภาย
[R5]ตรวจสอบภาย
[R1]ติดตามงานก
27
[R2]ประเมินอธิ
[R3]สอบหาข้อเท
28
29
30
[R1]ประชุมสภาม
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ติดตามงานก
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1