จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กรกฏาคม 2567
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]ทบทวนแผน 13
[R3]ประชุมคณะก
[R1]กิจกรรมเเส
[R5]ประชุม TOR รา
2
[R1]ประชุมกำกั
[R2]ประชุมทบทว
[R3]หารือครุภั
3
[R2]คณะกรรมการ
[R1]การรับบุคค
[R3]ขอไว้รับรอ
[R1]ประชุมคณะอ
4
[R2]ประชุมคณะก
[R4]พาผู้เชี่ย
[R4]ประชุมคณะก
5
[R1]สรรหาคณบดี
[R1]การประชุมก
[R2]ต้อนรับคณะ
6
7
[R1]โครงการอบร
[R1]โครงการอบร
8
[R2]ประเมินอธิ
[R1]ประเมินอธิ
[R2]ประชุมกำกั
[R4]ประเมินอธิ
9
[R1]ประชุมคณะก
[R2]กิจกรรมเเส
[R3]ประชุมงานจ
[R2]ประชุมสำนั
10
[R2]ประชุมอนุก
[R1]ทบทวนแผน 13
[R2]รับการตรวจ
[R3]คณะกกรมการ
11
[R5]สอบข้อเท็จ
[R3]หารือการท่
[R1]ประชุมกองก
[R1]รับการตรวจ
12
[R2]ประชุมกฎหม
[R1]โครงการ EdPEx
[R1]โครงการ EdPEx
[R2]ประชุมทบทว
13
[R5]ทดสอบการจอ
14
15
[R1]กิจกรรมเเส
[R2]ประชุมแนวท
[R2]การดำเนินง
[R1]ประชุม PDPA
16
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุม กบม
[R3]สถาบันสุขภ
17
[R1]กลั่นกรองง
[R1]กลั่นกรองง
[R2]กลั่นกรองง
[R5]กลั่นกรองง
18
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบวินัย
[R1]กลั่นกรองง
[R1]กลั่นกรองง
19
[R1]ลงนามความต
[R2]ประชุมคณะก
[R2]โครงการป้อ
[R1]กลั่นกรองง
20
21
22
23
[R1]ประชุมบริห
[R2]กิจกรรมเเส
[R2]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
24
[R1]การประชุมค
[R2]ประชุมบุคล
25
[R2] ประชุมคณะ
[R2]ประชุมคณะก
[R3]กรรมการอำน
26
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
27
28
29
30
[R2]ประชุมการร
31
[R1]ประชุมกองก
[R2]สอบคัดเลือ
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1