จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
ตุลาคม 2565
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
[R3]กรรมการเลื
[R1]ประชุมกองป
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ประชุมคณะก
4
[R2]ประชุมพิจา
[R1]ประชุมคณะก
[R5]หารือการจั
[R1]กำกับ 12-65
5
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
[R3]ประชุมติดต
6
[R2]ประชุมคณะก
[R1]คณะอนุกรรม
[R5]คณะทำงานด้
[R3]คณะทำงานด้
7
[R1]เลือกตั้งก
[R1]เลือกตั้งก
[R2]กฎหมายและธ
8
9
10
[R3]สอบแข่งขัน
[R1]เทงามสัมพั
[R5]ประชุมพิจา
11
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ม.ในกำกับ
12
[R2]กำกับ 12-65
[R1]คณะทำงานพั
[R3]คณะกรรมการ
13
14
[R2]ประชุมคณะก
15
16
17
[R2]ประชุมคณะอ
[R1]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
18
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]ประชุม ก.พ.ม
[R3]คณะกรรมการ
19
[R1]ประชุมรองอ
[R3]สอบแข่งขัน
20
[R1]ประเมินอธิ
[R1]ประเมินอธิ
[R2]ประเมินอธิ
[R2]ประเมินอธิ
21
[R1]ประเมินอธิ
[R1]ประเมินอธิ
[R2]ประเมินอธิ
[R2]ประเมินอธิ
22
23
24
25
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
26
[R1]การประชุมค
27
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมกรรม
[R1]ประชุมคณะก
[R5]คณะทำงานด้
28
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
29
30
31
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1