จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มกราคม 2566
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
[R2]ประชุมพิจา
4
[R2]ประชุมคณะก
5
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะอนุกรรม
[R3]งานจ้างออก
[R1]ประชุมบุคล
6
[R2]ต้อนรับนัก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุม เงิ
[R3]ตรวจสำนวน
7
[R1]พิจารณาผู้
8
[R1]พิจารณาผู้
9
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุม หาร
[R2]ประชุมเตรี
[R3]ประชุมเพจม
10
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะอ
[R2]ประชุมหารื
11
[R1]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมกลุ่
[R1]ประชุมกองป
12
[R2]ประชุมกองก
[R5]ประชุม กอง
[R2]ประชุมการป
[R1]ประชุมกลุ่
13
[R1]พิจารณาจำน
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมบุคล
14
15
16
[R1]ประชุมคณะอ
[R2]การพัฒนาหล
[R2]ประชุมตรวจ
[R1]เตรียมความ
17
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
[R2]การประชุมค
18
[R1]การประชุมค
[R1]ประชุมชี้แ
[R5]ประชุมคณะก
19
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
20
[R2]ประชุมสภาค
[R2]คณะกรรมการ
21
22
23
[R2]ประชุมคณะก
[R1]เตรียมความ
[R2]ส่งมอบงานผ
[R4]ทำคำแก้อุท
24
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R4]คณะกรรมการ
25
[R3]ประชุมกรรม
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ระชุมพิจาร
[R1]ต้อนรับคณะ
26
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R4]ทำคำแก้อุท
[R4]ทำคำแก้อุท
27
[R1]ประชุมสภาม
[R1] ประชุมสภา
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
28
29
30
[R1]โครงการ Coaching
[R1]โครงการ Coaching
[R5]ประชุมคณะก
[R2]เตรียมการด
31
[R1]ศูนย์ส่งเส
[R2]สอบคักเลือ
[R2]สอบคัดเลือ
[R1]ประชุมคณะก
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1