จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มิถุนายน 2565
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
2
[R2]ประชุมคณะก
[R1]คณะอนุกรรม
[R3]สอบข้อเท็จ
3
4
5
6
[R4]สอบละเมิด
[R4]สอบละเมิด
7
[R1]พิจารณากลั
[R1]พิจารณากลั
[R2]โครงการป้อ
[R2]โครงการป้อ
8
[R2]ประชุมกำกั
[R1]พิจารณากลั
[R1]พิจารณากลั
9
[R1]โครงการเตร
[R2]ประชุมบุคล
[R3]กองการเจ้า
10
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ทดสอบระบบเ
11
12
13
[R1]g
[R1]เตรียมความ
[R3]สอบวินัย
14
[R2]โครงการพัโ
[R2]โครงการพัโ
[R3]สอบละเมิด
15
[R1]ประชุมคณะท
[R1]ประชุมจัดท
16
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบละเมิด
[R3]คณะกรรมการ
[R1]คณะกรรมการ
17
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมหลัก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]กำกับติดตา
18
19
20
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมกรรม
[R3]ประชุมติดต
[R1]ประชุมติดต
21
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]ประชุม ก.พ.ม
[R5]ประชุมคณะก
[R4]ประชุมจัดส
22
[R2]เลือกตั้งก
[R2]เลือกตั้งก
[R3]ประชุมคณะก
[R3]สอบละเมิด
23
[R2]ประชุมสอบค
[R1]ทดสอบระบบ
[R2]ประชุมคณะอ
24
[R1]ประชุมสภาม
[R2]ประชุมสภาม
[R3]สอบวินัย
[R3]คณะกรรมการ
25
26
27
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมสอบค
[R3]สอบละเมิด
28
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมตรวจ
29
[R1]coaching EdPEx สถาบั
[R3]สอบละเมิด
[R2]ประชุมกำกั
[R2]ประชุมติดต
30
[R1]พิจารณากลั
[R1]พิจารณากลั
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1