กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานการประชุม
 
กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภาระความผิดชอบดังนี้
 
1. จัดการประชุมมหาวิทยาลัยดังนี้
 
1) ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
2) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
3) ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกลั่นกรองมหาวิทยาลัย
 
4) ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
5) ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
 
6) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
 
7) ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 
8) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
9) ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
10) ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
 
11) ประชุมสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 
12) ประชุมคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (กรณีที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)
 
13) ประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
2. จัดอบรมสัมมนา
 
1)โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
2)โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
3. การบริการ
 
บริการห้องประชุม ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี
 
 

ตารางปฏิบัติงาน