กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

รูปแบบรายงานผลการดำเนินงาน
(รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์

หัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> Download แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารงาน << 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  8/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เวลา  08.30 น.

ประชุมโดยการส่งสัญญาณทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)
ระหว่าง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกแขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กับห้องประชุมหน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14
อาคารการอุดมศึกษา 1 (สกอ.เดิม)
และห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  14/2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่  8/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เวลา 13.30 น

ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-------------------------------------------------------------------------------------


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ค่าใช้จ่ายในการประชุม  รายการ ค่าเบี้ยประชุม

ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 512px Save font awesome.svg
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
512px Save font awesome.svg
 

คู่มือการสร้างลิงค์เชื่อมโยงวาระประชุม

โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

 

ภาพห้องประชุม


ห้องประชุม 1


ห้องประชุม 2


ห้องประชุม 3


ห้องประชุม 4


ห้องประชุม 5

คู่มือการใช้ห้องประชุม


ค้นหาเอกสาร

ประชุมกฎหมายและธรรมาภิบาล

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 598558

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตารางปฏิบัติงาน