กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

 

แบบฟอร์มรรายงานสรุปผลการพัฒนา

 คณะ..................................................

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


  การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา  08.30 น.

ประชุมโดยการส่งสัญญาณทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)
ระหว่าง ห้องประชุมศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

และห้องประชุม B313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  22/2564

วันที่  23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์  

 

 

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่  10/2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

เวลา 13.30 น

ณ  ห้องประชุม  1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกดูเอกสาร


 


ค่าใช้จ่ายในการประชุม  รายการ ค่าเบี้ยประชุม

ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 512px Save font awesome.svg
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
512px Save font awesome.svg
 

คู่มือการสร้างลิงค์เชื่อมโยงวาระประชุม

โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

 

ภาพห้องประชุม


ห้องประชุม 1


ห้องประชุม 2


ห้องประชุม 3


ห้องประชุม 4


ห้องประชุม 5

 คู่มือการใช้ห้องประชุม


ค้นหาเอกสาร

ประชุมกฎหมายและธรรมาภิบาล

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 818037

      

      

      

      

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตารางปฏิบัติงาน