กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคาร (ลงวันที่ 29 พ.ย 53) Administrator 191
2 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 29 พ.ย 53) Administrator 161
3 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 29 พ.ย 53 ) Administrator 210
4 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 29 พ.ย 53) Administrator 185
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง (ลงวันที่ 29 ต.ค 53) Administrator 183
6 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม (ลงวันที่ 29 ต.ค 53) Administrator 255
7 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 008-2590 ลงวันที่ 1 ก.ย 53 (ลงวันที่ 29 ต.ค 53) Administrator 192
8 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ลงวันที่ 21 ก.ย 53) Administrator 169
9 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันการอุดมศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลงวันที่ 24 ก.ย 53) Administrator 173
10 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลงวันที่ 25 มิ.ย 53) Administrator 170
11 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 2 มิ.ย 53) Administrator 14
12 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2553 Administrator 12
13 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคามแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลงวันที่ 30 เม.ย 53) Administrator 5
14 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกประจำมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 22 เม.ย 53) Administrator 8
15 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบทานและพัฒนาระบบการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 24 มี.ค 53) Administrator 5
16 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ (ลงวันที่ 29 มี.ค 53) Administrator 12
17 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ลงวันที่ 12 ก.พ 53) Administrator 14
18 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 12 ก.พ 53 ) Administrator 8
 

ตารางปฏิบัติงาน