กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลงานวิจัย บทความ หรือข้อมูลเผยแพร่ความรู้เอกสารคู่มือการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS)

เอกสารคู่มือการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS)

 

ตารางปฏิบัติงาน