กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

โครงสร้างบริหาร

 

ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2

ห้องประชุม 3

ห้องประชุม 4

ห้องประชุม 5

 
 

ตารางปฏิบัติงาน