กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ทำเนียบนายกสภา

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

นายสราวุธ เบญจกุล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน

 

นายปัญญา ถนอมรอด

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

ศาสตราจารย์พิเศษอักขราทร จุฬารัตน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556

 

นายอำนวย ปะติเส

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

 

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 ถึง 12 มีนาคม 2551

 

ตารางปฏิบัติงาน