กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผังเว็บไซต์

MSU

พระราชบัญญัติ 

โปรดเกล้า

          แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 

          แต่งตั้งกรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          แต่งตั้งอธิการบดี

 

คำสั่ง 

          คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 8 มี.ค 39)

          แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

          แต่งตั้งรองอธิการบดี

          แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

          แต่งตั้งคณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน – สำนัก

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               คณะเทคโนโลยี

               คณะศึกษาศาสตร์

               คณะวิทยาศาสตร์

               คณะการบัญชีและการจัดการ

               คณะวิทยาการสารสนเทศ

               คณะวิศวกรรมศาสตร์

               คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               คณะสาธารณสุขศาสตร์

               บัณฑิตวิทยาลัย

               คณะเภสัชศาสตร์

               วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

               คณะพยาบาลศาสตร์

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

               คณะศิลปกรรมศาสตร์

               คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

               คณะแพทยศาสตร์        

               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

               คณะสัตวแพทยศาสตร์

               คณะวัฒนธรรมศาสตร์

               คณะนิติศาสตร์

               สำนักวิทยบริการ

               สำนักศึกษาทั่วไป

               ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา

               สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

               สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

               สำนักคอมพิวเตอร์

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 

          แต่งตั้งรองคณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน – สำนัก

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               คณะเทคโนโลยี

               คณะศึกษาศาสตร์

               คณะวิทยาศาสตร์

               คณะการบัญชีและการจัดการ

               คณะวิทยาการสารสนเทศ

               คณะวิศวกรรมศาสตร์

               คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               คณะสาธารณสุขศาสตร์

               บัณฑิตวิทยาลัย

               คณะเภสัชศาสตร์

               วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

               คณะพยาบาลศาสตร์

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

               คณะศิลปกรรมศาสตร์

               คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

               คณะแพทยศาสตร์        

               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

               คณะสัตวแพทยศาสตร์

               คณะวัฒนธรรมศาสตร์

               คณะนิติศาสตร์

               สำนักวิทยบริการ

               สำนักศึกษาทั่วไป

               ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา

               สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

               สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

               สำนักคอมพิวเตอร์

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 

          แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

               นายกสภามหาวิทยาลัย

               กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

               ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

               อธิการบดี

               คณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน – สำนัก – ศูนย์

                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    คณะเทคโนโลยี

                    คณะศึกษาศาสตร์

                    คณะวิทยาศาสตร์

                    คณะการบัญชีและการจัดการ

                    คณะวิทยาการสารสนเทศ

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

                    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                    คณะสาธารณสุขศาสตร์

                    บัณฑิตวิทยาลัย

                    คณะเภสัชศาสตร์

                    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

                    คณะพยาบาลศาสตร์

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

                    คณะศิลปกรรมศาสตร์

                    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

                    คณะแพทยศาสตร์

                    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

                    คณะสัตวแพทยศาสตร์

                    คณะวัฒนธรรมศาสตร์

                    คณะนิติศาสตร์

                    สำนักวิทยบริการ

                    สำนักศึกษาทั่วไป

                    ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา

                    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                    สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

                    สำนักคอมพิวเตอร์

                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 

          แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ

                   พ.ศ. 2563

                   พ.ศ. 2562

                   พ.ศ. 2561

                   พ.ศ. 2560

                   พ.ศ. 2559

                   พ.ศ. 2558

                   พ.ศ. 2557

                   พ.ศ. 2556

                   พ.ศ. 2555

                   พ.ศ. 2554

                   พ.ศ. 2553

                   พ.ศ. 2552

                   พ.ศ. 2551

 

ประกาศ

          ผลการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

          ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

          ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

                   กลุ่มรองอธิการบดี

                   กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

                   กลุ่ม ผอ.สถาบัน – สำนัก – ศูนย์

                   กลุ่มผู้แทนคณาจารย์

                   กลุ่มผู้แทนข้าราชการ

                   กรรมการและเลขานุการสภา

                   ประธานสภาคณาจารย์

          ประกาศ พ.ศ. 2563

          ประกาศ พ.ศ. 2562

          ประกาศ พ.ศ. 2561

          ประกาศ พ.ศ. 2560

          ประกาศ พ.ศ. 2559

          ประกาศ พ.ศ. 2558

          ประกาศ พ.ศ. 2557

          ประกาศ พ.ศ. 2556

          ประกาศ พ.ศ. 2555

          ประกาศ พ.ศ. 2554

          ประกาศ พ.ศ. 2553

          ประกาศ พ.ศ. 2552

          ประกาศ พ.ศ. 2551

          ประกาศมหาวิทยาลัยอื่นๆ

          ประกาศการสรรหา

          ประกาศที่ยกเลิก

 

ระเบียบ

          ระเบียบปี พ.ศ. 2563

          ระเบียบปี พ.ศ. 2562

          ระเบียบปี พ.ศ. 2561

          ระเบียบปี พ.ศ. 2560

          ระเบียบปี พ.ศ. 2559

          ระเบียบปี พ.ศ. 2558

          ระเบียบปี พ.ศ. 2557

          ระเบียบปี พ.ศ. 2556

          ระเบียบปี พ.ศ. 2555

          ระเบียบปี พ.ศ. 2554

          ระเบียบปี พ.ศ. 2553

          ระเบียบปี พ.ศ. 2552

          ระเบียบปี พ.ศ. 2551

          ระเบียบปี พ.ศ. 2549

          ระเบียบปี พ.ศ. 2548

          ระเบียบปี พ.ศ. 2547

          ระเบียบปี พ.ศ. 2546

          ระเบียบปี พ.ศ. 2545

          ระเบียบปี พ.ศ. 2544

          ระเบียบปี พ.ศ. 2541

          ระเบียบปี พ.ศ. 2540

          ระเบียบปี พ.ศ. 2539

         ระเบียบปี พ.ศ. 2538

          ระเบียบบริหารงานบุคคล

          ระเบียบที่ยกเลิก

 

ข้อบังคับ

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2559

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2558

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2557

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2556

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2555

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2554

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2553

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2552

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2551

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2550

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2549

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2547

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2546

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2542

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2540

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2539

          ข้อบังคับปี พ.ศ. 2538

          ข้อบังคับที่ยกเลิก

 

คำสั่งไปราชการ

หนังสือ สกอ.

 

เมนูหลัก

          หน้าแรก

          ประวัติความเป็นมา

          วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          กลยุทธ์หน่วยงาน

          โครงสร้างบริหาร

          ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานบุคลากร

          บุคลากร

          ข่าวประชาสัมพันธ์

          ข้อมูลการติดต่อ

          ผังเว็บไซต์

          แผนปฏิบัติราชการ

          ผลงานวิจัย บทความ หรือข้อมูลเผยแพร่ความรู้

          พระราโชวาช

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

          วาระดำรงตำแหน่ง

          ปฏิทินการประชุม

          สรุปย่อรายงานการประชุม

                   พ.ศ. 2552

                   พ.ศ. 2553

                   พ.ศ. 2554

                   พ.ศ. 2555

                   พ.ศ. 2556

          สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

          กิจกรรม

 

ประบริหารมหาวิทยาลัย

          คณะกรรมการบริหาร

          ปฏิทินการประชุม

          สรุปย่อรายงานการประชุม

                   พ.ศ. 2560

                   พ.ศ. 2559

                   พ.ศ. 2558

                   พ.ศ. 2557

                   พ.ศ. 2556

                   พ.ศ. 2555

                   พ.ศ. 2554

          วาระการประชุมย้อนหลัง

                   พ.ศ. 2560

                   พ.ศ. 2559

                   พ.ศ. 2558

                   พ.ศ. 2557

                   พ.ศ. 2556

                   พ.ศ. 2555

                   พ.ศ. 2554

         

คณะกรรมการกฎหมายและกลั่นกรอง

          คณะกรรมการ

          ปฏิทินการประชุม

 

อื่นๆ

          สรุปโครงการ

          บทความเกี่ยวกับกฎหมาย

          ดาวน์โหลดเอกสาร

          รายละเอียดห้องประชุม

 

หน่วยงานภายใน

          เว็บไซต์กองกลาง

          งานสารบรรณและงานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ

          งานพิธีการและกิจการพิเศษ

          งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย

          งานยานยนต์

          งานสภาคณาจารย์

          งานเลขานุการ

          งานส่งเสริมและประสานการดำเนินการสำนักงานอธิการบดี

 

ตารางปฏิบัติงาน