กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานการประชุม
 
กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภาระความผิดชอบดังนี้
 
1. จัดการประชุมมหาวิทยาลัยดังนี้
 
1) ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
2) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
3) ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกลั่นกรองมหาวิทยาลัย
 
4) ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
5) ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
 
6) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
 
7) ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 
8) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
9) ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
10) ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
 
11) ประชุมสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 
12) ประชุมคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (กรณีที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)
 
13) ประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
2. จัดอบรมสัมมนา
 
1)โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
2)โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
3. การบริการ
 
บริการห้องประชุม ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี
 
 

ตารางปฏิบัติงาน