กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คณะกรรมการ


ประธานกรรมการ
 

 
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
ประธานคณะกรรมการ
 
กรรมการ
 

 

 
นายโอภาส เขียววิชัย
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการ
กรรมการ
 

รศ.จรัล เล็งวิทยา
ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิ์วัฒน์
กรรมการ
กรรมการ
 
นายปรีชา เลิศกมลมาศ รองศาสตราจารย์สงครามชัย ลีทองดี
กรรมการ กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
 
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายสรเดช บำรุง นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ตารางปฏิบัติงาน