กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คณะกรรมการ


ประธานกรรมการ
 

 
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
ประธานคณะกรรมการ
 
กรรมการ
 

 

 
นายโอภาส เขียววิชัย
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการ
กรรมการ
 

รศ.จรัล เล็งวิทยา
ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิ์วัฒน์
กรรมการ
กรรมการ
 
นายปรีชา เลิศกมลมาศ รองศาสตราจารย์สงครามชัย ลีทองดี
กรรมการ กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
 
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายสรเดช บำรุง นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ตารางปฏิบัติงาน