กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คณะกรรมการ


ประธานกรรมการ
 

 
นายสราวุธ เบญจกุล
ประธานคณะกรรมการ
 
กรรมการ
 

 

 
นายโอภาส เขียววิชัย
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการ
กรรมการ
 

 
รศ.จรัล เล็งวิทยา
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ
กรรมการ
 

 
ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิ์วัฒน์
รองศาสตราจารย์สงครามชัย ลีทองดี
กรรมการ
กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
 
 
รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
 
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายสรเดช บำรุง นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ตารางปฏิบัติงาน