กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

๑. เป็นศูนย์กลางในการบริการและบริหารงานด้านหนังสือราชการ
๒. ประสานงานรัฐพิธี/ราชพิธีของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานประเพณีและวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์
๓. เป็นศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัย
๔. ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
๕. ทำหน้าที่เลขานุการติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกผู้บริหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการประสานงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

ตารางปฏิบัติงาน