กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 (1 มิ.ย.2566) 58
12 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (1 มิ.ย. 2566) 651
13 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (1 มิ.ย.2566) 53
14 ประกาศ เรื่อง การปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 (26 พ.ค.66) 128
15 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (22 มี.ค.66) 82
16 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (22 มี.ค.66) 61
17 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (22 มี.ค. 66) 52
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสนันสนุนภารกิจคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ของสำนักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (22 มี.ค.66) 50
19 ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 ก.พ.66) 432
20 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตต่างประเทศ เป็นการเฉพาะรายในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะแพทย์ศาสตร์ (7 มี.ค.66) 68
 
หน้า 2 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน