กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 (18 ส.ค.2566) 15
2 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญาตรี (25 ส.ค.2566) 51
3 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่3)พ.ศ.2566(21 ก.ค.2566) 70
4 ประกาศ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและระดับสถาบันปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 มิ.ย.2566) 47
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 (1 มิ.ย.2566) 40
6 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (1 มิ.ย. 2566) 468
7 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (1 มิ.ย.2566) 39
8 ประกาศ เรื่อง การปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 (26 พ.ค.66) 108
9 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (22 มี.ค.66) 67
10 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (22 มี.ค.66) 51
 
หน้า 1 จาก 2

ตารางปฏิบัติงาน