กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง แก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี (2 พฤศจิกายน 2566) 509
2 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ( 2 พฤศจิกายน 2566) 1492
3 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2566 (2 พฤศจิกายน 2566) 472
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (19 ตุลาคม 2566) 80
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (19 ตุลาคม 2566) 85
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (19 ต.ค.2566) 64
7 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 (18 ส.ค.2566) 356
8 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญาตรี (25 ส.ค.2566) 1602
9 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่3)พ.ศ.2566(21 ก.ค.2566) 184
10 ประกาศ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและระดับสถาบันปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 มิ.ย.2566) 163
 
หน้า 1 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน