กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบปี พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ.2566 (29 ก.ย.2566) 305
2 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 142
3 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 (28.เม.ย.66) 96
4 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 (25 ส.ค.2566) 107
5 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่2)พ.ศ.2566 (30 มิ.ย.2566) 137
6 ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการและกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2566 (30 มิ.ย.66) 140
7 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 (26 พ.ค.66) 166
8 ระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566 302
9 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ.2566 (24 ก.พ.2566) 187
 

ตารางปฏิบัติงาน