กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าห้องพักพิเศษที่ต้องชำระเงินเพิ่มต่อวัน โรงพยาบาลสุทราเวช พ.ศ.2565 (19 ธ.ค.65) 107
2 ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการเฉพาะรายในระดับบัณฑิตศึกษา (19 ธ.ค.2565) 500
3 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต พ.ศ.2565 (15 ธ.ค.65) 1971
4 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทุนและพิจารณาให้ทุนการศึกษานิสิตต่างประเทศระดับบัณฑิต พ.ศ.2565 (15 ธันวาคม 2565) 67
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566 109
6 ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นิสิตโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (21 พ.ย. 2565) 170
7 ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (21 พ.ย. 2565) 136
8 ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการเฉาะราย(21 พ.ย. 2565) 210
9 ประกาศ เรื่องยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการการศึกษา ในกรณีลงทะเบียนช้าสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (21 พ.ย. 2565) 98
10 ประกาศ เรื่องมาตรการการคืนเงินค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (21 พ.ย. 2565) 72
11 ประกาศ เรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 (17 ต.ค.65) 499
12 ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2565 ( 3 ต.ค. 65) 76
13 ประกาศ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงหอพักให้แก่นักเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 75
14 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับนิสิตต่างประเทศ 2565 (11 ต.ค.65) 110
15 ประกาศ เรื่อง การเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8 กค 65) 77
16 ประกาศ เรื่อง การลดย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตต่างประเทศ กรณี ที่มีบันทึกความเข้าใจบนความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัย(สปปลาว)(8 ส.ค. 65) 151
17 ประกาศ เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8 ส.ค.65) 119
18 ประกาศ เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8 ส.ค 65) 122
19 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 (ลงวันที่ 8 ส.ค.65) 138
20 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(8 ส.ค.65) 90
21 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566(8 ส.ค 65) 140
22 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พ.ศ.2565 (20 ก.ค.2565) 140
23 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาใหเแก่นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี (20 ก.ค.2565) 142
24 ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565(20 ก.ค.2565 1022
25 ประกาศ เรื่องอัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือทางวิทยาศาตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2565(20 ก.ค.2565) 113
26 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเทคโนโลยี พ.ศ.2565(20 ก.ค.2565) 110
27 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 13 ม.ค.2565 2007
28 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักหรือหัวหน้ากลุ่มงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 116
29 ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2565(24 พ.ค.65) 101
30 ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมและการเทียบโอนประสบการณ์เข้าสู่คลังหน่วยกิต พ.ศ.2565(24 พ.ค. 65) 134
31 ประกาศ เรื่อง องค์ประกอบ จำนวนและหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกอง การดำเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 พ.ค.65) 131
32 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ.65(24 พ.ค.65) 1771
33 ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 (24 พ.ค.65 663
34 ประกาศ เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะราย)(17พ.ค.65) 205
35 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นิสิตโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (23 มี.ค.65) 120
36 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 (10 มี.ค.65) 1382
37 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรสำหรับภาคการศึกษา 2/2564 (ลงวันที่ 17 ก.พ.2565) 273
38 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงวันที่ 24 ม.ค. 2565) 118
39 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการศึกษาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่าประเทศ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 8 มี.ค. 2565) 512
40 ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับคณะะ/หน่วยงาน (ลงวันที่ 3 มี.ค.2565) 97
41 ประกาศ มมส เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ลงวันที่ 25 ม.ค.2565 169
42 ประกาศ มมส เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ลงวันที่ 9 ก.พ.2565) 1943
 

ตารางปฏิบัติงาน