กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)แทนที่ว่าง(24.มิ.ย.65) 93
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่สถานีปฏิบัติการราดูน สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และพื้นที่ภูน้อย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา(เพิ่มเติม)(24มิ.ย.65) 66
13 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (29 เม.ย.65) 72
14 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการเพิ่มเติม (29 เม.ย.65) 80
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 81
16 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (29 เม.ย.65) 59
17 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.)แทนที่ว่าง (29 พ.ค.65) 91
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราช แทนที่ว่าง (29 พ.ค.65) 60
19 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันศึกษา (ลงวันที่ 25 มี.ค.2565) 76
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา พื้นที่สถานีปฏิบัติการนาดูล สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และพื้นที่ภูน้อย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565) 84
 
หน้า 2 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน