กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566 (31 ต.ค.65) 145
2 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีฯปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 ก.ย.65) 102
3 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)แทนที่ว่าง ผศ.กันตา (11 ต.ค.65) 182
4 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอรับเงินค่าตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลง (23 ธ.ค.65) 111
5 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)แทนที่ว่าง อ.ชลธิชา (23 ธ.ค.65) 120
6 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) แทนที่ว่าง นางเมธินี (25 พ.ย. 65) 126
7 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (25 พ.ย. 65) 131
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำกับความเสี่ยงแทนที่ว่าง (26 ส.ค.65) 140
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566 (22 ก.ค.65) 169
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน ปีงบประมาณ 2566 (22 ก.ค.2565) 155
 
หน้า 1 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน