กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับปี พ.ศ.2565

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่4)พ.ศ.2565 (23 ธ.ค.2565) 201
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (30 ก.ย.65) 125
3 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 (28 ต.ค.65) 155
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 (28 ต.ค.65) 150
5 ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2565(26 ส.ค.65) 150
6 ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565(24 มิ.ย.65) 227
7 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2565(24 มิ.ย.65) 173
8 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565 (25 มี.ค. 2565) 363

ตารางปฏิบัติงาน