กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบปี พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษา อื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่5) พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 26 พ.ย. 64) 267
2 ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564(ลงวันที่ 26 พ.ย. 64) 129
3 ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 (29 ต.ค.64) 147
4 ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลงวันที่ 29 ต.ค.64) 99
5 ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลง 27 ส.ค. 2564 197
6 ระเบียบ ว่าด้วยการเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการศึกษาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 วันที่ 28 พ.ค. 2564 321
7 ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (30 เม.ย 64) 401
8 ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564 (26 มี.ค 64) 162
 

ตารางปฏิบัติงาน