กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับปี พ.ศ.2563

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564 ลง 28 ส.ค.2563
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 2563 (27 พ.ย 63)
3 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ ขอตำแหน่ง ผศ. รศ. 2563 (30 ต.ค 63)
4 ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน-ทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย 2563 (30 ต.ค 63)
5 ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (30 ต.ค 63)
6 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
7 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
8 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
9 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563
 

ตารางปฏิบัติงาน