กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

(เสร็จสิ้นแล้ว)ประกาศฯ-สรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

(เสร็จสิ้นแล้วระกาศฯ-สรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ตารางปฏิบัติงาน