กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์

ประกาศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 

 

ตารางปฏิบัติงาน