กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ กำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน

ประกาศ กำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน

 

ตารางปฏิบัติงาน