กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ มมส. กำหนดประเภทและอัตราค่าบำรุงหอพักฯ พ.ศ.2557

ประกาศ มมส. กำหนดประเภทและอัตราค่าบำรุงหอพักฯ พ.ศ.2557

 

ตารางปฏิบัติงาน