กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 

 

ตารางปฏิบัติงาน