กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 

 

ตารางปฏิบัติงาน