กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (1 ก.พ.59)

คำสั่ง ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี (1 ก.พ.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน