กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

 

ตารางปฏิบัติงาน