กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 

 

ตารางปฏิบัติงาน