กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (11 ก.พ. 59)

 

 

 

ตารางปฏิบัติงาน