กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันการอุดมศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลงวันที่ 24 ก.ย 53)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันการอุดมศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลงวันที่ 24 ก.ย 53) 

 

ตารางปฏิบัติงาน