กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2553

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2553 

 

ตารางปฏิบัติงาน