กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ (ลงวันที่ 29 มี.ค 53)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ (ลงวันที่ 29 มี.ค 53) 

 

ตารางปฏิบัติงาน