กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ลงวันที่ 12 ก.พ 53)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ลงวันที่ 12 ก.พ 53) 

 

ตารางปฏิบัติงาน