กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 12 ก.พ 53 )

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 12 ก.พ 53 ) 

 

ตารางปฏิบัติงาน