กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลงวันที่ 25 ก.ค 51)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ลงวันที่ 25 ก.ค 51) 

 

ตารางปฏิบัติงาน