กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (4 ม.ค. 56)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (4 ม.ค. 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน