กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 12 มิ.ย 55)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 12 มิ.ย 55) 

 

ตารางปฏิบัติงาน