กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 20 เม.ย 51)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 20 เม.ย 51) 

 

ตารางปฏิบัติงาน