กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้่อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่20 เม.ย 50)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้่อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่20 เม.ย 50) 

 

ตารางปฏิบัติงาน