กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์แทนประธานกรรมการที่ว่างลง (ลงวันที่ 28 ส.ค. 58)

คำสั่ง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์แทนประธานกรรมการที่ว่างลง (ลงวันที่ 28 ส.ค. 58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน