กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ลงวันที่ 29 ก.ค 54)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ลงวันที่ 29 ก.ค 54) 

 

ตารางปฏิบัติงาน