กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (1 ส.ค. 57)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (1 ส.ค. 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน