กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ลงวันที่ 22 เม.ย 53)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ลงวันที่ 22 เม.ย 53) 

 

ตารางปฏิบัติงาน