กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ลงวันที่ 23 มิ.ย 51)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ลงวันที่ 23 มิ.ย 51) 

 

ตารางปฏิบัติงาน