กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ ( ลงวันที่ 20 ธ.ค 54)

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ ( ลงวันที่ 20 ธ.ค 54) 

 

ตารางปฏิบัติงาน