กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 ม.ค. 59)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 ม.ค. 59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน