กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (27 พ.ย. 58)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (27 พ.ย. 58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน