กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) (นางอารีรัตน์ รักษาศิลป์) (ลงวันที่ 2 มิ.ย. 58)

แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) (นางอารีรัตน์ รักษาศิลป์) (ลงวันที่ 2 มิ.ย. 58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน