กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) (นางอารีรัตน์ รักษาศิลป์) (ลงวันที่ 2 มิ.ย. 58)

แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) (นางอารีรัตน์ รักษาศิลป์) (ลงวันที่ 2 มิ.ย. 58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน