กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล) (2 ก.พ. 59)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล) (2 ก.พ. 59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน